ยินดีต้อนรับทุกท่าน ร่วมรับพระพร

19 กรกฎาคม พันธกิจกำลังใจ ศูนย์สิรินธรฯ
26 กรกฎาคม อบรม ทูตของพระคริสต์
1 สิงหาคม มิชชั่นทริป ธัญบุรี
2 สิงหาคม มิชชั่นทริป สมุทรปราการ
9 สิงหาคม วันอวยพรครอบครัว
16 สิงหาคม ปันน้ำใจบ้านไร้ที่พึ่ง (เลี้ยงอาหาร)
23 สิงหาคม บ้านรักษ์สุขภาพ (ตรวจสุขภาพฟรี)

ผู้รับใช้ วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2015

ผู้นำประชุม : มน.พิเชษฐ์ สุธีรไกรลาศ
ผู้นำนมัสการ : อ.ศริณยา ยุทธโยธิน
ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี
ต้อนรับ : คณะปฏิคม

เฉลิมฉลองครบรอบ 22 ปี 4-5 กรกฎาคม 2015

Latest Posts

aom-worship

นมัสการเฉลิมฉลอง ครบรอบ22ปี คริสตจักรพลับพลา ผู้นำนมัสการ: คุณชนัดดา โหมน้อย วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2015 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา…
พลับพลา

เทศนาฟื้นฟูครบรอบ 22 ปี คริสตจักรพลับพลา โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม…
คริสตจักรพลับพลา

นมัสการฟื้นฟู เฉลิมฉลองครบรอบ 22 ปีคริสตจักรพลับพลา ผู้นำนมัสการ: คุณหทัยพัชร์ สงวนไทร วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม…
ปาล์มซันเดย์

ผู้นำนมัสการ: อ.ศริณยา ยุทธโยธิน วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2015 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา ณ คริสตจักรพลับพลา