ยินดีต้อนรับทุกท่าน ร่วมรับพระพร

24-25 เมษายน ค่ายสัมผัสพระเจ้า Encounter with God
1-3 พฤษภาคม ค่ายฟื้นฟู BIG

ผู้รับใช้ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2015

ผู้นำประชุม : อ.อดิศร ยุทธโยธิน
ผู้นำนมัสการ : คุณสุมาลี คำอ้อ
ผู้เทศนา : ศจ.เกียรติศักดิ์ รุ่งรวิวรรณ
ต้อนรับ : คณะปฏิคม

ค่าย BIG 1-3 พฤษภาคม 2015