ยินดีต้อนรับทุกท่าน ร่วมรับพระพร

29 มีนาคม วันอาทิตย์ทางตาล Palm Sunday
3 เมษายน วันศุกร์ประเสริฐ
5 เมษายน เฉลิมฉลองอีสเตอร์แห่งชัยชนะ
12 เมษายน วันครอบครัว

ผู้รับใช้ วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015

เฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ Easter Day
ผู้นำประชุม : ผป.สัญญา ยิ่งยวด
ผู้นำนมัสการ : อ.ศริณยา ยุทธโยธิน
ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี
ต้อนรับ : คณะปฏิคม

ค่ายพลับพลา 1-3 พฤษภาคม 2015