ยินดีต้อนรับทุกท่าน ร่วมรับพระพร

1 สิงหาคม มิชชั่นทริป ธัญบุรี
2 สิงหาคม มิชชั่นทริป สมุทรปราการ
9 สิงหาคม วันอวยพรครอบครัว
16 สิงหาคม ปันน้ำใจบ้านไร้ที่พึ่ง (เลี้ยงอาหาร)
23 สิงหาคม บ้านรักษ์สุขภาพ (ตรวจสุขภาพฟรี)

ผู้รับใช้ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015

ผู้นำประชุม : ผป.ทรงศักดิ์ ศิริหวังสันติ
ผู้นำนมัสการ : คุณโสภณ โหมน้อย
ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี
ต้อนรับ : คณะปฏิคม

เฉลิมฉลองครบรอบ 22 ปี 4-5 กรกฎาคม 2015

Latest Posts

บัพติศมา

ภาพ พิธีบัพติศมาในน้ำ ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกๆท่าน วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2015 ณ คริสตจักรพลับพลา
grow

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี เรื่อง : ชีพจรคริสตจักร พระธรรม: ฟิลิปปี 2:1-2 วันอาทิตย์ที่ 2…
worship-church

ผู้นำนมัสการ: คุณวรรณี ยิ่งโรจน์ธรากุล วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2015 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา ณ คริสตจักรพลับพลา
aom-worship

นมัสการเฉลิมฉลอง ครบรอบ22ปี คริสตจักรพลับพลา ผู้นำนมัสการ: คุณชนัดดา โหมน้อย วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2015 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา…
พลับพลา

เทศนาฟื้นฟูครบรอบ 22 ปี คริสตจักรพลับพลา โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม…
คริสตจักรพลับพลา

นมัสการฟื้นฟู เฉลิมฉลองครบรอบ 22 ปีคริสตจักรพลับพลา ผู้นำนมัสการ: คุณหทัยพัชร์ สงวนไทร วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม…