ยินดีต้อนรับทุกท่าน ร่วมรับพระพร

24-25 เมษายน ค่ายสัมผัสพระเจ้า Encounter with God
1-3 พฤษภาคม ค่ายฟื้นฟู BIG

ผู้รับใช้ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2015

ผู้นำประชุม : อ.อดิศร ยุทธโยธิน
ผู้นำนมัสการ : คุณชนัดดา โหมน้อย
ผู้เทศนา : ศจ.ยินดี จัง
ต้อนรับ : คณะปฏิคม

ค่าย BIG 1-3 พฤษภาคม 2015