Latest Posts

นมัสการและเทศนา งานคริสตมาส 2016 Jesus is the way.

คำเทศนาเรื่อง : อัศจรรย์ข่าวประเสริฐ
ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี
พระธรรม: 
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา

คำเทศนาเรื่อง : อัศจรรย์ข่าวประเสริฐ ผู้เทศนา: ผป.ทรงศักดิ์ ศิริหวังสันติ พระธรรม: โยนาห์ วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016 ณ คริสตจักรพลับพลา

คำเทศนาเรื่อง : ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ผู้เทศนา: ศจ.เกียรติศักดิ์ รุ่งรวิวรรณ พระธรรม: ฟิลิปปี 2:25-30 วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 ณ คริสตจักรพลับพลา

คำเทศนาเรื่อง : ขอไม่เชื่อฟังได้ไหม ผู้เทศนา: อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์ พระธรรม: ปฐมกาล 22 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016 ณ คริสตจักรพลับพลา

คำเทศนาเรื่อง : ความจำเป็นในการทำพันธกิจวัยรุ่น ผู้เทศนา: อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ พระธรรม: กันดารวิถี 14:1-4 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016 ณ คริสตจักรพลับพลา