Latest Posts

Blessing Christmas 102

คำเทศนาเรื่อง : ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ผู้เทศนา: ศจ.เกียรติศักดิ์ รุ่งรวิวรรณ พระธรรม: ฟิลิปปี 2:25-30 วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 ณ คริสตจักรพลับพลา
อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์

คำเทศนาเรื่อง : ขอไม่เชื่อฟังได้ไหม ผู้เทศนา: อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์ พระธรรม: ปฐมกาล 22 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016 ณ คริสตจักรพลับพลา
yc

คำเทศนาเรื่อง : ความจำเป็นในการทำพันธกิจวัยรุ่น ผู้เทศนา: อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ พระธรรม: กันดารวิถี 14:1-4 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016 ณ คริสตจักรพลับพลา
20160814_110451

คำเทศนาเรื่อง : โอกาสในวิกฤติ ผู้เทศนา: อ.สมชาย ส่องทางธรรม วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2016 ณ คริสตจักรพลับพลา
prayer2016

ร่วมกำหนดวาระแห่งการอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน เพื่อประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2016
คู่มืออธิษฐานอดอาหาร

24 วัน อธิษฐานอดอาหาร ก้าวสู่ปีที่ 24 คริสตจักรพลับพลา อธิษฐานอดอาหารวันที่ 6 – 29 มิถุนายน 2016 เป้าหมาย – อิสยาห์ 58:6-14 เพื่อการทะทุทะลวงฝ่ายวิญญาณคริสตจักรพลับพลา…