สมเกียรติ วรรณศรี

ศาสนาจารย์ สมเกียรติ วรรณศรี

ศิษยาภิบาลคริสตจักร

อดิศร ยุทธโยธิน

อาจารย์ อดิศร ยุทธโยธิน

ผู้ช่วยศิษยาภิบาล อภิบาล เสริมสร้าง

วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ

อาจารย์ วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ

ผู้ช่วยศิษยาภิบาล อภิบาล เลี้ยงดู

บุษกร ดิฐกมล

อาจารย์บุษกร ดิฐกมล

ผู้ช่วยศิษยาภิบาล อภิบาล พันธกิจประกาศ

ศริณยา ยุทธโยธิน

อาจารย์ ศริณยา ยุทธโยธิน

ผู้ช่วยศิษยาภิบาล นมัสการ อธิษฐาน

วชิราภรณ์

คุณวชิราภารณ์ สมิตินันทน์

ผู้จัดการ สำนักงานคริสตจักร

สนทนา/แบ่งปัน