คริสตจักรพลับพลาเลี้ยงอาหารที่ศูนย์สิรินธรฯ

คริสตจักรพลับพลาเลี้ยงอาหารผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่

ณ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (แคลาย)

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2015

Sirindhorn - 89
Sirindhorn - 6
Sirindhorn - 9
Sirindhorn - 11
Sirindhorn - 23
Sirindhorn - 37
Sirindhorn - 38
Sirindhorn - 39
Sirindhorn - 41
Sirindhorn - 47
Sirindhorn - 55
Sirindhorn - 67
Sirindhorn - 71
Sirindhorn - 73
Sirindhorn - 85
Sirindhorn - 93
Sirindhorn - 96