คำพยาน ประกาศด้วยวิถีชีวิต

29

คำพยาน ประกาศด้วยวิถีชีวิต

คุณภาสนา กิตติสาเรศ

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน