นมัสการ 12/5/2015

35
เติบโตกับพระคริสต์
เติบโตกับพระคริสต์

ผู้นำนมัสการ: คุณเฉลิมชัย ยิ่งโรจน์ธรากุล

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน