นมัสการ 7/6/2015

53

ผู้นำนมัสการ: คุณหทัยพัชร์ สงวนไทร

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน