ภาพ พิธีบัพติศมาในน้ำ

ภาพ พิธีบัพติศมาในน้ำ

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกๆท่าน

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา

Babtist 12
Babtist 30
Babtist 45
Babtist 183