ภาพ เลี้ยงอาหารศูนย์สิรินธร

คริสตจักรพลับพลาเลี้ยงอาหารผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่

ณ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (แคลาย)

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015

Sirindhorn 029
Sirindhorn 001
Sirindhorn 003
Sirindhorn 004
Sirindhorn 005
Sirindhorn 009
Sirindhorn 012
Sirindhorn 013
Sirindhorn 017
Sirindhorn 022
Sirindhorn 023
Sirindhorn 025
Sirindhorn 034
Sirindhorn 038
Sirindhorn 039
Sirindhorn 040
Sirindhorn 045
Sirindhorn 047
Sirindhorn 048
Sirindhorn 050
Sirindhorn 054
Sirindhorn 062
Sirindhorn 070
Sirindhorn 071
Sirindhorn 083