สรรเสริญนมัสการ 13/3/2016

72

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: คุณเฉลิมชัย ยิ่งโรจน์ธรากุล

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2016

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน