สรรเสริญนมัสการ 8/5/2016

91

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: คุณโสภณ โหมน้อย

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน