เติบโตเป็นพระกายของพระคริสต์

37
เทศนา
เทศนา

ผู้เทศนา: ศจ.เกียรติศักดิ์ รุ่งรวิวรรณ

พระธรรม: เอเฟซัส 4:13

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน