เทศนา กล้าจัดการกับความกลัว

58

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี
เรื่อง : กล้าจัดการกับความกลัว
พระธรรม: อพยพ 14:10-18
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2015
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน