เทศนา ก้าวข้ามมาตรฐานโลก

53

ผู้เทศนา: อ.วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ
เรื่อง : ก้าวข้ามมาตรฐานโลก
พระธรรม: ลูกา9:21-27
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน