เทศนา ก้าวข้ามไปสู่ความเป็นเลิศ

52

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี
เรื่อง : ก้าวข้ามไปสู่ความเป็นเลิศ
พระธรรม: ลูกา9:51-55
วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน