เทศนา ก้าวไปอย่างมีพลัง

53

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี
เรื่อง : ก้าวไปอย่างมีพลัง
พระธรรม: โคโลสี 2:24-29
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2015
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน