เทศนา: ขอไม่เชื่อฟังได้ไหม?

80

คำเทศนาเรื่อง : ขอไม่เชื่อฟังได้ไหม

ผู้เทศนา: อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์
พระธรรม: ปฐมกาล 22
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน