เทศนา คริสตจักรกระดูกแห้ง

100
คำเทศนา
คำเทศนา

คำเทศนาเรื่อง : คริสตจักรกระดูกแห้ง

ผู้เทศนา: ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
พระธรรม: เอเศเคียล 37:1-14
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน