เทศนา จงลุกขึ้นกำจัดข้อบกพร่อง

64
คำเทศนา
คำเทศนา

คำเทศนาเรื่อง : จงลุกขึ้นกำจัดข้อบกพร่อง

ผู้เทศนา: อ.วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ
พระธรรม: สดุดี 119:1-16
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน