เทศนา ชีพจรคริสตจักร

54

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี
เรื่อง : ชีพจรคริสตจักร
พระธรรม: ฟิลิปปี 2:1-2
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2015
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน