เทศนา ชุมชนที่เติบโต

40
คริสตจักร
คริสตจักร

ผู้เทศนา: อ.วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ

พระธรรม: กิจการฯ 11:19-30

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน