เทศนา ทำสงครามกับตัวเอง

47

คำเทศนาเรื่อง : ทำสงครามกับตัวเอง

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี
พระธรรม: ปฐมกาล 13:8-13
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน