เทศนา: ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ

85

คำเทศนาเรื่อง : ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ

ผู้เทศนา: ศจ.เกียรติศักดิ์ รุ่งรวิวรรณ
พระธรรม: ฟิลิปปี 2:25-30
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน