เทศนา รักแท้

68
สมเกียรติ วรรณศรี
สมเกียรติ วรรณศรี

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

พระธรรม: 1ยอห์น 4:7-12

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน