เทศนา ลุกขึ้นก้าวข้ามความเหนื่อยล้า

63

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี
เรื่อง : ลุกขึ้นก้าวข้ามความเหนื่อยล้า
พระธรรม: มัทธิว 11:28-30
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน