เทศนา ลุกขึ้นขยายเต้นท์

74

ผู้เทศนา: ผป.ทรงศักดิ์ ศิริหวังสันติ
เรื่อง : ลุกขึ้นขยายเต้นท์
พระธรรม: อิสยาห์ 54:2-3
วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน