เทศนา: เก็บเกี่ยว ด้วยชีวิตที่แหลมคม

75

คำเทศนาเรื่อง : เก็บเกี่ยว ด้วยชีวิตที่แหลมคม

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี
พระธรรม: กิจการ 4:13-14
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน