เทศนา เติบโตด้วยกันโดยให้อภัย

34
ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกัน
ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกัน

ผู้เทศนา: อ.อดิศร ยุทธโยธิน

พระธรรม:ลูกา 23:34

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน