เทศนา เติบโตเป็นน้ำพระทัย #2

53
เทศนา
เทศนา

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

พระธรรม: โคโลสี 2:6-8

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน