เทศนา แบบชีวิตที่กำหนดไว้

36
เทศนา
เทศนา

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

พระธรรม:โรม 8:28-30

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน