เทศนา ใช้ชีวิตด้วยความกล้า

67

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี
เรื่อง : ใช้ชีวิตด้วยความกล้า
พระธรรม: มาระโก 14:1-9
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2015
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน