LENT เทศกาลเข้าสู่ธรรม

215
มหาพรต
มหาพรต

LENT เทศกาลเข้าสู่ธรรม หรือเทศกาลแห่งการกลับใจ

คือวันแห่งการใคร่ครวญ เนื่องจากการที่พระเยซูได้ทนทุกข์ทรมานรับความเจ็บปวด แบกความเจ็บ(ไข้) ทรงยอมให้ประชาชนคนยิวตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขน

Lent เทศกาลที่คริสตชนเตรียมใจก่อนวันอีสเตอร์

คริสตชนในตะวันตกจะนับวันพุธรับขี้เถ้าเป็นวันแรกของเทศกาล หรือถือว่าเป็นการเริ่มต้นเทศกาลเข้าสู่ธรรม ซึ่งมีสิริเวลารวมสี่สิบวันก่อนวันอีสเตอร์ (ไม่นับวันอาทิตย์)

การเข้าสู่ธรรมเป็นเวลาที่คริสตชนหลายคนจะถือโอกาสนี้ถืออดอาหาร เพื่อการสำรวมจิตใจและสำรวจชีวิต รวมถึงวินัยฝ่ายวิญญาณ วัตถุประสงค์ในการจัดลำดับเวลาเพื่อถืออดอาหารนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการทนทุกข์ การเสียสละชีวิต การสิ้นพระชนม์ การถูกฝังในอุโมงค์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

มหาพรต
มหาพรต

วันพุธรับเถ้า

1 วันแห่งการปฏิญาณตน เราจะสัตย์ซื่อในการสำรวจตนเอง โดยการประมินชีวิตของเราที่ผ่านมาว่า มีอะไรที่เราได้ทำผิดต่อพระเจ้า ต่อตนเอง และต่อพี่น้อง ต่อครอบครัว และต่อสังคม

2 วันแห่งการตัดสินใจ ตัดสินใจที่จะสารภาพความผิดบาป เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า กลับใจจากการประพฤติที่ไม่ดี เป็นเวลาที่มุ่งสู่การขอการอภัยโทษจากพระเจ้า และมีความตั้งใจที่จะประกอบการดี เป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ

 

สนทนา/แบ่งปัน