เทศนา อัศจรรย์ข่าวประเสริฐ

113

คำเทศนาเรื่อง : อัศจรรย์ข่าวประเสริฐ

ผู้เทศนา: ผป.ทรงศักดิ์ ศิริหวังสันติ
พระธรรม: โยนาห์
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน